Kan Chiropractie helpen bij ADD/ADHD?
Eilidh Venning

Attention Deficit Disorder (ADD) is een verzameling eigenschappen die intense concentratie, creativiteit, selectieve aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit, moeilijkheden in sociale interactie en problemen in de motorische coördinatie kan bevatten. Dit klinkt misschien zoals alle kinderen op een gegeven moment wel eens zijn, maar kinderen met ADD/ADHD zijn meestal zo. ADD/ADHD is een zeer brede groep van voorwaarden en voordat een kind gediagnosticeerd kan worden, moet hun gedrag ver buiten de lijnen zijn in vergelijking met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep en zij moeten thuis of op school een verstoorde functie laten zien.

Het aantal kinderen gediagnosticeerd met ADD/ADHD stijgt wereldwijd, en ook het voorschrijven van psychofarmaca, dat wordt gegeven aan kinderen, zoals Ritalin en Concerta, is geëxplodeerd. Deze drugs zijn stimulerende middelen voor het centrale zenuwstelsel, waarbij chemische stoffen de hersenen en de zenuwen beïnvloeden en het gedrag van het kind veranderd. Zij maskeren alleen tijdelijk de symptomen, en pakken niet het onderliggende probleem aan.

"Alle functies van het lichaam worden door het zenuwstelsel gecontroleerd." 
-Textbook Gray's Anatomy-

ADD is niet het gevolg van een gebrek aan Ritalin!
Terwijl Chiropractoren ADD/ADHD niet "behandelen" of genezen, werd er na Chiropractische zorg een verhoging van de concentratie en verbeterde coördinatie opgemerkt. Door het corrigeren van de verstoring(en) aan het zenuwstelsel (subluxaties) zorgen Chiropractoren ervoor dat het lichaam terug kan naar zo optimaal mogelijk functioneren en een herstelde, evenwichtige hersenfunctie. De Chiropractor kan ook adviseren over de levensstijl samenhangende factoren die zo belangrijk zijn in de zorg voor kinderen met ADD/ADHD. Naast gecontroleerd worden door een Chiropractor, zou je kind ook moeten gaan bewegen! Beweging van de wervelkolom fungeert als een windmolen die de hersenen van kracht voorziet. Niet alleen is beweging onontbeerlijk voor een evenwichtige hersenfunctie, maar het is ook een vereist ingrediënt voor je gezondheid. Door kinderen tot stilzitten te manen, beroof je hen van iets dat van essentieel belang is in hun vermogen om vooruit te komen! Ook voeding speelt een grote rol in hoe je lichaam functioneert. Biologisch eten en voedzame voedingsmiddelen zorgen voor de juiste brandstof, zodat je lichaam optimaal kan functioneren. Mentale (emotionele) stress is een belangrijke indicatie van de algehele gezondheidstoestand. Verstoorde communicatie in de familie, de dood van een geliefde... dit kan allemaal het optimaal functioneren van je lichaam tegenwerken.

Als je kind is gediagnosticeerd met ADD/ADHD of als je vragen hebt over je kind, kan je een consult met een Chiropractor overwegen. ….Het liefste vóórdat je kind pillen gaat gebruiken. 

 


Originele tekst:

Chiropractic Help With ADD/ADHD?

By Eilidh Venning
Posted 2 July 2015 
In Babies and children


Attention Deficit Disorder (ADD) is a collection of traits that can include intense concentration, creativity, selective attention, impulsiveness and hyperactivity, difficulties in social interaction, and difficulties in motor coordination. This might sound like all children at some point but children with ADD/ADHD are like this most of the time. ADD/ADHD is a very wide ranging group of conditions and for a child to be diagnosed their behaviours must be out of line with milestones of children in the same age group and they must be causing an impairment of function at home or school.

The number of children being diagnosed with ADD/ADHD is on the rise world wide, and with that the prescription of psychotropic drugs being given to children, such as Ritalin and Concerta, has exploded. These drugs are stimulants to the central nervous system, which affect chemicals in the brain and nerves and alters the behaviour of the child. They are temporarily masking the symptoms rather than getting to the underlying problem.

“All functions of the body are controlled by the nervous system.” – Gray’s Textbook of Anatomy

ADD is not the result of a lack of Ritalin!
While Chiropractors do not “treat” or cure ADD/ADHD, Chiropractic adjustments have been seen to increase concentration and improve coordination. By removing interference to the nervous system (Subluxations) Chiropractors allowing the body to return to optimal function and restore balance to the brain. Your vitalistic Chiropractors at Peak Chiropractic can also advise on lifestyle factors that are so very important in caring for children with ADD/ADHD.Apart from getting checked by a Chiropractor, you can also get moving! Movement of the spine acts like a windmill to power the brain. Not only is movement vital for balanced brain function but it is also a required nutrient for health. Telling a child to “sit still” is depriving them of something that is essential to their ability to Thrive!Nutrition plays a huge part in how your body functions. Eating biologically appropriate, nutrient dense foods will provide fuel to allow your body to function optimally.Mental and emotional stress is a major indication of overall health status. Communication breakdowns in the family, the death of a loved one…these can all prevent your body from functioning optimally.If your child has been diagnosed with ADD/ADHD or if you have any concerns about your child please consider a consultation with your local vitalistic Chiropractor BEFORE reaching for the pills.