Wat is de gezondheid van de wervelkolom en waarom zou je je zorgen moeten maken?
Tabor Smith, DC

Degeneratie (‘slijtage’) van de wervelkolom doordringt de samenleving op ongekende niveaus. Hoewel veel mensen denken dat deze aandoening alleen ouderen betreft, is dit niet meer het geval. Een recente studie toonde aan dat bijna 40 procent van de 20-jarigen op dit moment degeneratie van de wervelkolom heeft.(1)

Een overzicht van de bestaande literatuur geeft aan dat er een substantiële link is tussen degeneratie van de wervelkolom en onze ‘zittende’ levensstijl. (2-4) Sinds de introductie van computers en mobiele telefoons bevinden kantoormedewerkers zich de hele dag in degeneratieve houdingen. Of iemand nu aan een bureau zit te werken op een computer of lang naar een telefoon kijkt, degeneratie is een onmiskenbaar en snel groeiend probleem. Helaas zijn volwassenen niet de enige die het risico lopen op degeneratie van de wervelkolom. Een recent onderzoek door onderzoekers in Schotland wees uit dat bijna 10 procent van de 10-jarigen aanwijzingen van degeneratie van de wervelkolom toonden. (5) Omdat kinderen beweging inruilen voor computer- en videogametijd, is het niet verrassend dat hun ruggengraat ook tekenen van beschadiging en verval vertonen.

Gezien deze trends is het de vraag of er iets kan worden gedaan om de effecten van het achteruitgaan van de gezondheid van de wervelkolom te bestrijden. De eerste stap is om naar een ander veld in de gezondheidszorg te kijken dat iets soortgelijks heeft gedaan: tandheelkunde.


De geschiedenis
In de vroege jaren 1900 was tandbederf epidemisch. Snelle industrialisatie leidde tot massale voedselproductie en verwerkte suiker werd een hoofdbestanddeel van ieders voeding. (6) Dientengevolge, was de primaire baan van de tandarts in die tijd het trekken van tanden. Tandartsen waren zo druk met het uitvoeren van extracties dat ze zelden tijd hadden voor veel anders, zoals lezingen geven aan patiënten over preventieve methoden. In 1906 was een tandarts met de naam Alfred Fones uitgeput van dit proces, dus bedacht hij een manier om tandverslechtering te voorkomen of op zijn minst te verminderen. (7) Slechts een paar decennia voorafgaand aan Fones‘ onthulling was de oorzaak van tandbederf ontdekt. Een onderzoeker met de naam Willoughby D. Miller, DDS, MD ontdekte dat een zuur bijproduct dat door bacteriën wordt verdreven de boosdoener was. (8) Na deze ontdekking zochten veel tandartsen naar manieren om het proces van verval tegen te gaan. Anderen misten motivatie, omdat er zo veel geld te verdienen was alleen maar door tanden te trekken. Nadat Fones (beschouwd als de vader van mondhygiëne) zijn neef trainde om tandenpoetsbeurten in zijn kantoor uit te voeren, begon de mondhygiëne revolutie serieus. (7) In eerste instantie verwierpen de meeste tandartsen het idee dat tandbederf kon worden voorkomen en, zoals eerder vermeld, voelden sommigen zich er door bedreigd en vreesden ze dat hun bedrijf zou worden stopgezet. Natuurlijk is het concept van mondhygiëne uiteindelijk beter geworden en vandaag de dag behouden de meeste mensen hun gebit. Tandheelkunde gaat nu vooral over preventieve zorg en, interessant genoeg, het is het op één na grootste beroep in de gezondheidszorg in de wereld. (9) Wat heeft dit allemaal te maken met Chiropractische zorg? De overeenkomsten tussen tandheelkundige gezondheid en de gezondheid van de wervelkolom moeten duidelijk zijn.

Bedenk dat degeneratie van de wervelkolom optreedt op epidemische niveaus in de huidige maatschappij, vergelijkbaar met de jaren 1900, toen tandartsen werden geconfronteerd met een epidemie veroorzaakt door veranderingen in levensstijl. Uiteindelijk hebben ze dit probleem aangepakt en de samenleving verbeterd.


Het model voor de gezondheid van de wervelkolom
Het is tijd voor Chiropractoren om iets vergelijkbaars te doen voor de gezondheid van de wervelkolom. Dit kan door het creëren van een beweging die van “Spinal Hygiene" (De gezondheid van de wervelkolom) een huishoudelijke term maakt. Deze beweging zou de algehele gezondheid van de wervelkolom moeten bevorderen en een voetafdruk moeten creëren voor het beroep van Chiropractor dat even groot of groter is dan de tandheelkunde die de afgelopen 120 jaar voor zichzelf heeft gecreëerd. Als dit niet snel in beweging komt, loopt de gezondheid van onze volgende generatie mogelijk gevaar. Je zou je zorgen kunnen maken over de samenhang van ideeën tussen alle Chiropractoren, omdat velen verschillende theorieën en visies hebben; echter, de gezondheid van de wervelkolom is een basisprincipe bij alle inspanningen van Chiropractie.

Als Chiropractoren cliënten gaan opleiden voor het concept van de gezondheid van de wervelkolom, zullen hun praktijken en de maatschappij hiervan de vruchten plukken. Er zijn drie basisbegrippen van de gezondheid van de wervelkolom, en het is redelijk om aan te nemen dat de meeste professionals het eens zullen zijn over hun bruikbaarheid en medische voordelen.
Die drie fundamentele basisbegrippen zijn als volgt:
- De wervelkolom zou van voren recht moeten zijn en vanaf de zijkant gezien zou het natuurlijke krommingen moeten hebben. In elk anatomie boek staat een afbeelding van de wervelkolom in deze juiste uitlijning.
- De wervelkolom moet in staat zijn om te bewegen in zijn volledige bereik. Bewegingsbeperkingen worden tijdens een lichamelijk onderzoek als een negatieve bevinding gezien. De wervelkolom moet symmetrisch en volledig door alle drie de bewegingsvlakken bewegen (Voor-achter / links-rechts / draaien links-rechts).
- De spieren rond de wervelkolom moeten sterk zijn en de houdings- en rompspieren zijn een vitaal onderdeel van de gezondheid van de wervelkolom. De spieren rond de wervelkolom moeten in balans en sterk zijn.

Het bovenstaande definieert dus de gezondheid van de wervelkolom als de reeks handelingen die verband houden met het behoud en het onderhoud van de gezondheid van de wervelkolom. Dit omvat zowel de zorg die je er thuis aan besteedt als regelmatige Chiropractische controles en correcties (behandelingen).

 
Auteur:
Tabor Smith, DC, is een pionier op het gebied van de gezondheid van de wervelkolom. Hij is de eigenaar en beheerder van twee van de grootste Chiropractische praktijken in de staat Texas, USA, waar hij duizenden cliënten heeft behandeld en een aantal van de levensveranderende lessen heeft ontwikkeld die hij vandaag de dag uitdraagt. Meer informatie is te vinden op: spinalhygienemovement.com.

Verwijzingen: 
1. Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. Am J Neuroradiol. 2014;36(4):811-816.
2. Tomkins-Lane CC, Lafave LZ, Parnell JA, et al. The spinal stenosis pedometer and nutrition lifestyle intervention (SSPANLI) random- ized controlled trial protocol. BMC Musculoskeletal Disorders. 2013;14(1):1-22.
3. Buchholz AC, Horrocks J, Ginis KA, et al. Changes in traditional chronic disease risk factors over time and their relationship with leisure- time physical activity in people living with spinal cord injury. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2012;37(6):1072-1079.
4. Tremblay MS, Colley RC, Saunders TJ, et al. Physiological and health implications of a sedentary lifestyle. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2010;35(6):725-740.
5. “Shock Over Disc Degeneration in 10‐Year Olds (n.d.).” The Back Letter. http://journals.lww.com/backletter/Citation/2004/01000/Shock_Over_ Disc_Degeneration_in_10_Year_Olds_But.1.aspx. Published January 1, 2004. Accessed May 11, 2017.
6. Adler CJ, Dobney K, Weyrich LS, et al. Sequencing ancient calci- fied dental plaque shows changes in oral microbiota with dietary shifts of the Neolithic and Industrial revolutions. Nature Genetics. 2013;45(4):450-455.
7. Dental hygiene at 100: who was Dr. Fones? The Free Library. https:// www.thefreelibrary.com/Dental+hygiene+at+ 100%3a+who+was+Dr.+- Fones%3f-a0316665198. Published 2014. Accessed June 23 2017.
8. Siqueira JF, Rôças IN. Microbiology and treatment of acute apical abscesses. Clinical Microbiology Reviews, 2013;26(2):255-273.
9. NBCE: About chiropractic. National Board of Chiropractic Examiners. http://www.nbce.org/about/about_chiropractic. Accessed May 11, 2017.

 

 


Originele tekst:

What is spinal hygiene and why you should care

Tabor Smith August 29, 2017

 
Spinal degeneration pervades society at unprecedented levels.
While many people think this condition only concerns the elderly, this is no longer the case. A recent study showed that nearly 40 percent of 20 year olds currently have degeneration of the spine.1 A review of the extant literature indicates there is a substantial link between spinal degeneration and a sedentary lifestyle.2-4 Since the introduction of computers and cell- phones, office workers find themselves in degenerative postures all day. Whether a person is sitting at a desk working on a computer or looking down at a phone for a long time, degeneration is an undeniable and fast-growing problem. Unfortunately, adults are not the only ones at risk of spinal degeneration. A recent study by researchers in Scotland found that almost 10 percent of 10 year olds showed evidence of spinal degeneration.5 As children seem to be exchanging exercise for computer and video game time, it is unsurprising that their spines are showing signs of damage and decay. 

Considering these trends, the question is whether anything can be done to combat the effects of spinal decay. The first step is to look at another field in healthcare that has done something similar: dentistry.

Earlier roots
In the early 1900s, tooth decay was at epidemic levels. Rapid industrialization led to mass food production and processed sugar became a staple in everyone’s diet.6 As a result, the dentist’s primary job in that era was pulling teeth. Dentists were so busy performing extractions that they rarely had time for much else, such as lecturing patients on preventive methods. In 1906, a dentist named Alfred Fones was exhausted with this process, so he invented a way to prevent—or at least reduce—the occurrence of tooth decay.7 Only a few decades prior to Fones’ revelation, the cause of tooth decay had been discovered. A researcher by the name of Willoughby D. Miller, DDS, MD, discovered that an acid byproduct expelled by bacteria was the culprit.8 Following this discovery, many dentists looked for ways to combat the process of decay. Others lacked motivation as there was so much money to be made just from pulling teeth. After Fones (considered to be the father of dental hygiene) trained his cousin to do teeth cleanings in his office, the dental hygiene revolution began in earnest7 At first, most dentists rejected the idea that tooth decay could be prevented and, as previously mentioned, some felt threatened by it and feared they would be put out of business. Of course, the concept of dental hygiene did eventually catch on, and today most people keep their teeth because of it. Dentistry is now primarily about preventive care and, interestingly enough, it is the second-largest healthcare profession in the world.9

So what does all this have to do with chiropractic care? The similarities between dental health and spinal health should be obvious. Recall that spinal degeneration is occurring at epidemic levels in today’s society similar to the 1900s, when dentists were faced with an epidemic caused by lifestyle changes. Ultimately, they addressed this issue and bettered society.

The spinal hygiene model
It is time for chiropractors to do something similar for spinal health by creating a movement that makes “spinal hygiene” a household term. This movement should promote overall spinal health and create a foot- print for the chiropractic profession that is as big or bigger than the one dentistry created for itself over the last 120 years. In fact, if this movement doesn’t get traction soon, the health of our next generation may be at risk. You might have concerns about the cohesiveness of ideas among all chiropractors, as many have diverse theories and interests; however, spinal health—or hygiene—is a foundational premise among all chiropractic endeavors. If chiropractors start educating patients about the concept of spinal hygiene, then their practices and society will reap the benefits. There are three basic concepts of spinal hygiene, and it is reasonable to assume that most professionals will agree on their practicality and medical benefits.
The three foundational concepts of spinal hygiene are as follows:
- The spine should be in It should be straight from the front and should have natural curves from the side. Any anatomy book will have an image of the spine in this proper alignment.
- The spine should be able to move through its full range of Decreased range of motion is accepted as a negative finding during an exam. The spine should move symmetrically and fully through all three planes of motion.
- The muscles around the spine should be strong and postural and core muscles are a vital part of spinal health. The muscles around the spine should be balanced and strong.
The above thus defines spinal hygiene as the set of practices associated with preserving and maintaining spinal health, which involves both home spinal care and regular chiropractic check-ups and adjustments.


Writer:
Tabor Smith, DC, is a trailblazer in the subject of spinal hygiene. He owns and runs two of the largest chiropractic offices in the state of Texas, where he has treated thousands of patients and developed some of the life-changing lessons he teaches today. To learn more about spinal hygiene and how you can educate your patients, build retention, and grow your practice, contact Smith through spinalhygienemovement.com.

 

References

1. Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. Am J Neuroradiol. 2014;36(4):811-816.
2. Tomkins-Lane CC, Lafave LZ, Parnell JA, et al. The spinal stenosis pedometer and nutrition lifestyle intervention (SSPANLI) random- ized controlled trial protocol. BMC Musculoskeletal Disorders. 2013;14(1):1-22.
3. Buchholz AC, Horrocks J, Ginis KA, et al. Changes in traditional chronic disease risk factors over time and their relationship with leisure- time physical activity in people living with spinal cord injury. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2012;37(6):1072-1079.
4. Tremblay MS, Colley RC, Saunders TJ, et al. Physiological and health implications of a sedentary lifestyle. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2010;35(6):725-740.
5 “Shock Over Disc Degeneration in 10‐Year Olds (n.d.).” The Back Letter. http://journals.lww.com/backletter/Citation/2004/01000/Shock_Over_ Disc_Degeneration_in_10_Year_Olds_But.1.aspx. Published January 1, 2004. Accessed May 11, 2017.
6. Adler CJ, Dobney K, Weyrich LS, et al. Sequencing ancient calci- fied dental plaque shows changes in oral microbiota with dietary shifts of the Neolithic and Industrial revolutions. Nature Genetics. 2013;45(4):450-455.
7. Dental hygiene at 100: who was Dr. Fones? The Free Library. https:// www.thefreelibrary.com/Dental+hygiene+at+ 100%3a+who+was+Dr.+- Fones%3f-a0316665198. Published 2014. Accessed June 23 2017.
8. Siqueira JF, Rôças IN. Microbiology and treatment of acute apical abscesses. Clinical Microbiology Reviews, 2013;26(2):255-273.
9. NBCE: About chiropractic. National Board of Chiropractic Examiners. http://www.nbce.org/about/about_chiropractic. Accessed May 11, 2017.